Földes Imre

Földes Imre publikációi

 

Mindenki zeneiskolája

 

 

 

 

 

Ajánlók

 

 

Valóban iskola, és valóban mindenkié. Tanteremként a Rádió 13-as stúdiója szolgált, közel három hónapon át. A tanulók, budapesti dolgozók, önként vállalták, hogy aktívan közreműködnek a 18 nyilvános órán, amelynek sokszor 120–150 percnyi anyaga mostantól kezdve kéthetenként, esetenként negyven percbe sűrítve kerül majd a rádió nyilvánossága elé.

 

A „Tanár Úr”, Földes Imre, a Zeneművészeti Főiskola tanára, szenvedélyes muzsikus és megszállott nevelő. Azt is mondhatnám, hogy ez a műsorsorozat az ő „egyszemélyes show”-ja. A zenét szerető, de zenét sohasem tanult felnőttek — tehát nem a zenei általános iskolák neveltjei — számára teszi érzékelhetővé a zene alapelemeit. Arra tanítja őket, hogy meghallják a ritmust, az ütemet, a dallamot, a harmóniát, a hangszerelést, a formát, tehát kiműveli a fület, lehetőséget teremt a zene tudatosabb, mélyebb követéséhez. És zenén minden kor zenéjét érti, hallgatói számára a középkori, klasszikus vagy huszadik századi stílus kapui egyformán nyitva állanak. Mindehhez ezer ötlete van, fantasztikus hangzó példatára, rendelkezésére áll a zongora, a magnetofon, és segítenek a stúdióba hívott vendégek, akik egy-egy hangszert mutatnak be, egy-egy részlet elemzését teszik élővé, esetleg hangversenyt rögtönöznek.

 

Bevallom, bámulattal figyeltem azt a feszült alkotói légkört, amelyet a stúdióban teremtett, azt a szoros kapcsolatot, amely tanulóihoz fűzte, s azt a pedagógiai

makacsságot, amely nem hagyta nyugodni addig, míg hallgatói fel nem fogták a zene jeladását.

 

Önök, kedves rádióhallgatók, ha érdeklődnek, páratlanul izgalmas zeneiskolai órák résztvevői lesznek! Hallani fogják, amint a stúdióban ülő „iskolások”, az Önök képviselői, bonyolult ritmusokat tapsolnak vissza, amint Sztravinszkij-dallamot énekelnek hallás után, s amint Brahms-téma meghangszerelésére tesznek javaslatokat. Élvezhetik Önök is a híres vendégek jelenlétét, közvetlen magyarázatát, sőt aktívan is bekapcsolódhatnak a munkába: az órák végén feladatot kapnak, és a beküldött jó megoldásért — ha szerencsések — hanglemezjutalmat is. A műsorokban elhangzó valamennyi illusztráció teljes egészében megszólal az iskolai órákat kiegészítő Hangverseny a Mindenki zeneiskolája hallgatóinak c. adások során. És hogy könnyebben bekapcsolódjanak a munkába, az órákat és a hangversenyeket is megismételjük a rákövetkező héten, más adón, más időpontban.

 

Viszontlátásra tehát a Kossuth rádióban, a csütörtöki nyilvános felvételi vizsgán! Tapasztalni fogják, hogy ez az Önök zeneiskolája is. Szeretettel várunk mindenkit!

 

Kroó György

 

Megjelent: RTV rádió- és televízióújság, 1976/1 (január 5–11.)

 


 

A Rádió januárban indult sorozatának legilletékesebb értékelője az abban közvetlenül és közvetetten részt vevő sok száz rádióhallgató: nekik készült, hozzájuk szól a műsor. Mi, szakmabeliek csak külső szemlélői vagyunk ennek az ideális zeneiskolának.

 

Mint annyi más nagyszerű kezdeményezésnek, ennek a gondolatnak is a Magyar Rádió zenei népművelési rovata szegődött gazdájául. A rádió, mint legszélesebb kommunikációs fórum, óriási lehetőségeket rejt magában, amit néhány zenei műsor rendkívül magas átlag-színvonala maximálisan ki is használ. Nem sok ország rádióprogramja dicsekedhet ilyen széles körű és magas nívójú zenei közművelődési kínálattal.

 

A Mindenki zeneiskolája egyértelmű siker. Az értelem és a pedagógia győzelme, ami megint bebizonyította, hogy nincsenek megközelíthetetlen, megtaníthatatlan dolgok: „A zene mindenkié" oly sokat hangoztatott kodályi jelszavát most a maga igazában láttuk megvalósulni. Hiszen a zene is nyelv, aminek fejlődéstörténete, artikulációja, grammatikája van, amit bárki megérthet, ha a kulcsot megkapja hozzá. Persze, olyan nagytudású és kitűnő pedagógiai érzékű embertől, mint Földes Imre, aki sokéves tanári pályafutása során zeneművészeti szakiskolások és főiskolások százait látta el maradandó értékű zenei útravalóval, zenetanárok szakmai tudását gyarapítja és tartja ébren továbbképző munkájával, és szabadegyetemek még nagyobb számú hallgatóságát neveli a zene értésére és szeretetére. Szűkebb „osztálya” most a stúdióban ülő húszegynéhány rádióhallgatóból állt — nagyobb közönsége az egész ország.

 

A sorozat kalauz a zene alkotóelemeinek — ritmusnak, dallamnak, harmóniának és formának — a birodalmában. A tárgy mindig maga a zene, kortól, stílustól, szerzőtől

függetlenül. Ez a koncepció átfogóan mutatja be és magyarázza az alapvető zenei jelenségeket: látszólag egyszerűsít, valójában magasabb szinten összefoglal. Hiszen a nyelv lényegében változatlan; a jelenségek csak relatív tartalmi változáson mennek át a századok során. Kitűnőnek éreztem a disszonancia-konszonancia fogalompár viszonylagos jellegének bemutatását; a formaalkotó elemek népzenére és műzenére kiterjesztett vizsgálatát; a ritmikai alapképletek klasszikus verslábakkal való párhuzamát. És milyen remek, sokszínű, igényesen összeválogatott a zenei példatár! Természetes módon fér össze primitív dallam és Haydn, Palestrina, Schumann. Külön kiemelném a 20. századi zene egyenrangú tananyagként való beépítését: a Debussy-, Stravinsky-, Bartók-, Penderecki-idézetek ékesen demonstrálják a matéria továbbélését az új hangzásokban.

 

De az ismeret-átadásban végül is nem a mit, hanem a hogyan a fontosabb. Élő, intenzív kapcsolat nélkül a legszebb tananyag is halott marad. A kivételes pedagógus Földes Imre nélkül ez a sorozat sohasem született volna meg. Előadása rendkívül világos, logikus, mindig követhető; emellett olyan lelkes és szuggesztív, hogy bűvkörében tart minden odafigyelőt. Rádiós-órái kitűnő tempóban peregnek, hallgatóságát minden pillanatban aktivizálja, partneri kapcsolatot létesít velük. Olyan élő, spontán légkört teremtett a stúdióban, ami a legjobb rádióadásokban is ritkaság.

 

Sok száz rádióhallgató tanuló nevében mondunk köszönetet a műsor életrehívóinak és minden közreműködőjének ezért az élményt adó sorozatért.

 

Komlós Katalin

 

Megjelent a MUZSIKA c. folyóirat 1976. júliusi számában.

 


 

Részlet egy levélből, melyet Szegedi Benedek péceli vasesztergályos, a Ki nyer ma? című rádióműsor gyakori nyertese intézett Czigány Györgyhöz.

 

 

Talán azt hagyjuk, hogy én miképpen lettem itt hallgató, annál is inkább, mert máig sem tudom, de nem is fontos ez.

 

A „diákok” kiválogatása nagyszerűen sikerült. Volt tizennyolc éves diák és hetvenegy éves nyugdíjas doktor (nem orvos), tanár, mérnök, egyetemista és iparos. Azt sem tudtuk, hogy mikrofonláz is létezik, nagyokat nevettünk, sokat rosszalkodtunk, viccelődtünk, és ezt nemcsak megengedte, de velünk együtt mulatott Földes Imre tanár úr is.

 

Kiváló pedagógust, nagy zeneelméleti tudóst, igen türelmes, de az akaratát szinte erőszakkal is keresztülvivő, semmi megalkuvást nem tűrő, nagyszerű, kedves embert ismertünk meg benne. Nekünk szinte szórakozás volt a kilenc hétfő este, Földes tanár úrnak rengeteg munka.

 

Hogy mi mindent csináltunk mi: elénekeltük a Zsoltárszimfónia néhány sorát, és egy alkalommal oly nagy odaadással, belefelejtkezve harsogtuk az Örömódát, hogy szinte ki kellett dobni bennünket este 10 órakor a XIII-as stúdióból. — Teljes komolysággal énekelte a 65 éves doktor az Ég a gyertya, ég kezdetű „fennkölt” óvodásdalocskát, de maga komponálta, merőben új dallamszövéssel. Mi nagy tapssal jutalmaztuk a most született op. 1-et. — Doboltunk, vibrafonon, réztányéron, harangjátékon játszadoztunk és — te boldog Isten! — rengeteget tapsoltunk (ritmust). Ott egyetlen hétfő estén többet tapsoltam, mint amennyit egy Fradi-kupamérkőzésen szoktam.

 

Meg kell mondanom, hogy e játszadozások mellett is mi azért komolyan vettük a tanulást. Úgy örültünk, mint a gyerekek, ha egy-egy hozzászólásunk sikerült. Ha a tanár úr meg is dicsért, szinte belepirultunk.

 

Talán egy este végeztünk csak 22 óra előtt, és így nekem rendszerint rohannom kellett, hogy elérjem a keresztúri elágazástól 23 órakor induló utolsó autóbuszt, de még véletlenül sem jutott eszembe, hogy egyszer is hiányozzak.

 

Mire is oktatott bennünket Földes Imre?

Hogy a zeneművek mélyére kell hatolni. Sőt, onnan belülről kell jönni kifelé, hogy legelőször a mű magját ismerjük meg. Érezzük meg a zene lüktetését, valóságos életét, állandó ritmusváltásait. Beethoven 5. szimfóniájának 1. tételét darabokra szedte. Nem átallotta ezt a gyönyörűséget pőrére vetkőztetni, hogy bebizonyítsa: az ismert doboló dallam egyetlen esetben sem tér vissza önmagát megismételve. Ez a vetkőztetés várt a Zsoltárszimfóniára, az Örömódára és Bartók 3. zongoraversenyének 3. tételére is.

 

Én más úton jutottam el a zene megszeretéséhez, de hogy Földes Imre módszere a helyesebb, az vitán felüli. Gyönyörködöm én egy szimfónia vagy versenymű végighallgatásakor, mert magával tud ragadni a műből kiáradó öröm vagy bánat, a gyönyörű dallamosság, pazar hangszerelés, virtuóz kadencia — egyszóval szerethetem így is a zenét, de ezeket a műveket jobban megszeretni, csodálni, netán megérteni csakis Földes tanár úr módszerével lehet.

 

Egy más művészeti ágból vett példa: elámulok mindig az Erzsébet híd láttán; nem győzök betelni szépségeivel, ahogy karcsú testét féltve nem lép ám a vízbe, csakis a partokra teszi „lábacskáit”. Pedig csak készen láttam! Aki viszont látta az építkezést, a hatalmas gödröket, a zűrzavart, ismeri minden hajlatának beemelését, láthatta, hogyan lesz a rendetlenségből rend, a zűrzavarból világszépség, csodálata tehát sokkalta nagyobb az enyémnél, aki az egészet készen kapta.

 

Hiszek-e a Mindenki zeneiskolája sikerében? Gondolkodás nélkül igennel felelek. Ha nem így tennék, a zene szépségét vonnám kétségbe. Nagyon jól tudom, hogy többségében ma is elzárják a rádiót, ha ez a műsor következik. Különösen az anapesztusz, daktilusz, konszonáns, parlando, rubato, dódekafon stb. hallatán — de azért nem mindenki. Ezt nemcsak hiszem, de tudom is.

 

Nem vetekedhet a Ki nyer ma? népszerűségével, de oktató jellege, az avatatlanok elvezetése a zene megismeréséhez és megszerettetéséhez, és ahogy ez történik, feltétlenül hasznos és figyelemre méltó.

 

Szegedi Benedek

 

Megjelent a MUZSIKA c. folyóirat 1976. júliusi számában.

 

 

 

 

A Magyar Rádió tulajdona.

 

A megadott dátumok az első sugárzás időpontjai. 

 

 

1
1976.01.08.
Kossuth Rádió
Kettesével, hármasával
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Részletek J. S. Bach, Bartók, Beethoven, Chopin, Mozart, Verdi és Vivaldi műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
2
1976.01.22.
Kossuth Rádió
Negyedek és nyolcadok
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Részletek J. S. Bach, Beethoven, Joseph Haydn, Mozart, Schubert és Schumann műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
3
1976.02.05.
Kossuth Rádió
Változó súlyok
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Részletek Bartók, Beethoven, Joseph Haydn és Stravinsky műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
4
1976.02.19.
Kossuth Rádió
Kötötten és szabadon
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Magyar népdal, valamint részletek J. S. Bach, Bartók, Carissimi, Gluck, Kodály, Liszt, Soproni József és Sugár Rezső műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
5
1976.03.04.
Kossuth Rádió
Komponáljunk dallamot!
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Egyiptomi beduin ének, gregorián, magyar gyermekdal, tibeti dallam, valamint részletek Bartók, Händel, Paganini, Puccini és Stravinsky műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
6
1976.03.18.
Kossuth Rádió
Hangról hangra
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Magyar népdalok, valamint részletek J. S. Bach, Bartók, Beethoven, Monteverdi, Mozart, Schütz, Stravinsky és Anton Webern műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
7
1976.04.02.
Kossuth Rádió
Hangrendszerek
Közreműködnek: rádióhallgatók, Nagy Péter főiskolai hallgató — zongora
Gregorián, indiai zene, valamint részletek Bartók, Debussy, Ligeti György, Witold Lutosławski, Moniot d'Arras, Vivaldi és Wagner műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
8
1976.04.15.
Kossuth Rádió
Hangok egymás fölött
Közreműködnek: rádióhallgatók, Nagy Péter főiskolai hallgató — zongora
Részletek J. S. Bach, Bartók, Bozay Attila, Joseph Haydn, Liszt, Guillaume de Machaut, Penderecki, Schönberg és Schumann műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
9
1976.04.29.
Kossuth Rádió
Többszólamúság
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Magyar népdalok, indiai zene, valamint részletek J. S. Bach, Bartók, William Byrd, Händel, Kodály, Witold Lutosławski, Palestrina, Ravel és Schubert műveiből
Rendező: Matz László
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
10
1976.05.13.
Kossuth Rádió
Az ismétlés
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Magyar népdalok, valamint részletek Bartók, Beethoven, Muszorgszkij, Purcell, Schubert, Schumann és Weber műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
11
1976.05.27.
Kossuth Rádió
A visszatérés
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Magyar népdal, valamint részletek Balassa Sándor, François Couperin, Kurtág György, Monteverdi, Mozart, Schubert és Schütz műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
12
1976.06.10.
Kossuth Rádió
A variáció
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Gregorián, valamint részletek J. S. Bach, Bartók, Beethoven, Händel és Josquin műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
13
1976.09.14.
Kossuth Rádió
Ütőhangszerek között
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kósa Gábor zeneszerző, ütőhangszerművész, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Bali-szigeti gamelán, valamint részletek Bartók, Berlioz, Mozart, Muszorgszkij és Szervánszky Endre műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
14
1976.09.28.
Kossuth Rádió
Fúvósötös
Közreműködnek: rádióhallgatók, a Jeunesses Musicales Fúvósötös (ifj. Kovács Imre  fuvola, Csánky Emília  oboa, ifj. Berkes Kálmán  klarinét, Zempléni Tamás  kürt, Hortobágyi György  fagott), valamint Hepke Péter  zongora
J. S. Bach, Benjamin Britten, Debussy, Esterházy Pál, Joseph Haydn, Kurtág György, Mozart, Petrovics Emil és Rossini műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
15
1976.10.12.
Kossuth Rádió
A rézfúvós-család
Közreműködnek: rádióhallgatók, a Magyar Rézfúvós Együttes (Inhoff Ede és Varasdy Frigyes trombita, Sztán Tivadar és Steiner Ferenc  harsona, Szabó László  tuba, Zempléni Tamás kürt), valamint Csalog Gábor főiskolai hallgató — zongora
Részletek J. S. Bach, Beethoven, Andrea Gabrieli, Honegger, Láng István, Mozart, Muszorgszkij–Ravel, Johann Christoph Pezel, Prokofjev, Anton Reicha, Wagner és Weber műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
16
1976.10.26.
Kossuth Rádió
Vonós kamarazene
Közreműködnek: rádióhallgatók, a Bartók Vonósnégyes (Komlós Péter  I. hegedű, Devich Sándor  II. hegedű, Németh Géza  brácsa, Botvay Károly  cselló /gordonka/)
Részletek Bartók, Beethoven, Brahms, Durkó Zsolt, Joseph Haydn és Ravel műveiből
Rendező: Matz László
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
17
1976.11.09.
Kossuth Rádió
Hangszereljünk!
Közreműködnek: rádióhallgatók, Sándor Frigyes karmester, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Részletek Carl Philipp Emanuel Bach, Brahms, Corelli, Joseph Haydn, Mendelssohn, Szőllősy András és Anton Webern műveiből
Rendező: Ella Péter
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
18
1976.11.23.
Kossuth Rádió
Egy tétel közelében
Közreműködnek: rádióhallgatók, Csalog Gábor és Nagy Péter főiskolai hallgatók — zongora
Bartók: 3. zongoraverseny 3. tétel
Rendező: Ella Péter
Zenei munkatárs: Rubin Márta
 
19
1977.02.01.
Kossuth Rádió
Kérdés és felelet
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kemenes András és Szokolay Balázs főiskolai hallgatók — zongora
Részlet Szophoklész Oidipusz király c. drámájából, valamint részletek Mozart és Muszorgszkij műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Kecskeméti Gábor
 
20
1977.02.15.
Kossuth Rádió
Egyensúlyok
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kemenes András és Szokolay Balázs főiskolai hallgatók — zongora
Magyar gyermekdalok, valamint részletek J. S. Bach, Bartók, Joseph Haydn, Kodály és Schumann műveiből
Rendező: Fejes Cecília
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa
 
21
1977.03.01.
Kossuth Rádió
Több és kevesebb
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kemenes András és Szokolay Balázs főiskolai hallgatók — zongora
Részletek J. S. Bach, Beethoven, Joseph Haydn és Mozart műveiből
Rendező: Fejes Cecília
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa
 
22
1977.03.15.
Kossuth Rádió
A népdal hatása a műzenére
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kemenes András és Szokolay Balázs főiskolai hallgatók — zongora
Magyar népdalok, orosz népdal, valamint részletek Bárdos Lajos, Bartók, Bozay Attila, Kodály, Maros Rudolf és Stravinsky műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Kecskeméti Gábor
 
23
1977.03.29.
Kossuth Rádió
Kisformák világa
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kemenes András és Szokolay Balázs főiskolai hallgatók — zongora
Részletek Beethoven, Chopin, Csajkovszkij, Händel, Marenzio, Mozart, Hans Sachs, Schubert, Wagner és Anton Webern műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa
 
24
1977.04.12.
Kossuth Rádió
A szonátaforma
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kemenes András és Szokolay Balázs főiskolai hallgatók — zongora
Részletek Beethoven, Froberger, Mendelssohn-Bartholdy és Domenico Scarlatti műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Kecskeméti Gábor
 
25
1977.04.26.
Kossuth Rádió
Visszatérések
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kemenes András főiskolai hallgató — zongora
Részletek Beethoven, Giovanni Gabrieli, Joseph Haydn, Purcell, Ravel és Schubert műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
26
1977.05.10.
Kossuth Rádió
A szólamok egymást utánozzák
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kemenes András és Szokolay Balázs főiskolai hallgatók — zongora
Nigériai és felső-voltai (ma: Burkina Faso) népzene, a Nyár-kánon, valamint részletek J. S. Bach, Giovanni Gabrieli, Mozart, Palestrina és Verdi műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Göczey Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
27
1977.05.24.
Kossuth Rádió
Mindent fejts ki egyből!
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kemenes András főiskolai hallgató — zongora
Gregorián, valamint részletek J. S. Bach, Liszt és Szőllősy András műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
28
1977.06.07.
Kossuth Rádió
A beszéd és ének határán
Közreműködnek: rádióhallgatók, Sziklay Erika énekművész, Elek Tihamér fuvolaművész
Afro-amerikai szertartás, egyiptomi utcai árus, magyar éjjeliőr, magyar utcai árus, müezzin, Tahiti-szigeti népzene, valamint részletek Beethoven, Gershwin, Honegger, Lutosławski, Schönberg, Szokolay Sándor, Stravinsky és Wagner műveiből; Ady és Verhaeren versei, részlet egy Corneille drámából
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
29
1977.09.13.
Kossuth Rádió
Szöveg és zene
Közreműködnek: rádióhallgatók, Szokolay Balázs főiskolai hallgató  zongora
Részletek J. S. Bach, Gesualdo és Händel műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
30
1977.09.27.
Kossuth Rádió
Magyar szöveg és magyar zene
Közreműködnek: rádióhallgatók
Részletek Balassa Sándor, Durkó Zsolt, Kurtág György és Petrovics Emil műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
31
1977.10.11.
Kossuth Rádió
Díszítőelemek
Közreműködnek: rádióhallgatók, Pertis Zsuzsa csembalóművész, Rolla János hegedűművész, Kelemen Pál gordonkaművész
Részletek J. S. Bach, François Couperin, Ligeti György, Rameau, Domenico Scarlatti és Vivaldi műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
32
1977.10.25.
Kossuth Rádió
Mit tud a zongora?
Közreműködnek: rádióhallgatók, Körmendi Klára és Fellegi Ádám zongoraművészek
Részletek Bartók, Beethoven, John Cage, Chopin, Henry Cowell, Debussy, Liszt, Olivier Messiaen, Ravel, Szabó Csaba és Stravinsky műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
33
1977.11.08.
Kossuth Rádió
Ezek is fafúvósok! (1.)
A piccolo és az angolkürt
Közreműködnek: rádióhallgatók, Tamás Zsuzsa — piccoló, Juhos Tibor — angolkürt, valamint Kemenes András főiskolai hallgató — zongora
Részletek Bartók, Bizet, Erkel Ferenc, Dvořák, Ravel, Vivaldi és Wagner műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
34
1977.11.22.
Kossuth Rádió
Ezek is fafúvósok! (2.)
A basszusklarinét és a kontrafagott
Közreműködnek: rádióhallgatók, Lénárd Andor  basszusklarinét, Joó András — kontrafagott, Juhos Tibor — angolkürt
Részletek Bartók, Ravel, Sosztakovics és Verdi műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
35
1977.12.06.
Kossuth Rádió
Vezényeljünk!
Közreműködnek: rádióhallgatók, Lehel György karmester és a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara
Schubert: 7. h-moll („Befejezetlen”) szimfónia  1. tétel
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
36
1979.11.20.
Kossuth Rádió
Figyeljük a nagybőgőt!
Közreműködnek: rádióhallgatók, Tibay Zsolt nagybőgőművész
Részletek Beethoven, Henry Eccles, Mahler, Maros Rudolf, Schubert és Verdi műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
37
1979.12.04.
Kossuth Rádió
A hárfa
Közreműködnek: rádióhallgatók, Mercz Nóra hárfaművész
Részletek Gluck, Mozart, Sergiu Natra, Ravel, Carlos Salzedo, Verdi és Wagner műveiből
Rendező: Fejes Cecília
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
38
1979.12.18.
Kossuth Rádió
A cimbalom
Közreműködnek: rádióhallgatók, Fábián Márta cimbalomművész
Iráni zene, valamint részletek J. S. Bach, François Couperin, Kocsár Miklós, Kodály, Kurtág György, Láng István, Liszt, Papp Lajos, Szokolay Sándor és Stravinsky műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa
 
39
1980.01.15.
Kossuth Rádió
A lant és rokonai
Közreműködnek: rádióhallgatók, Benkő Dániel  lant, vihuela, orpharion, Tarek Khouri — ud
Szíriai zene, ungaresca, valamint részletek J. S. Bach, Bakfark Bálint, Francis Cutting, John Dowland, Heinrich Isaac, Janequin (Jannequin) és Luis de Milán műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
40
1980.01.29.
Kossuth Rádió
A gitár
Közreműködnek: rádióhallgatók, Szendrey-Karper László és ifj. Kurtág György
Flamenco, jazz, valamint részletek Bartók, Boccherini, Manuel de Falla, Farkas Ferenc, ifj. Kurtág György, Luis de Milán, Mozart, Rossini, Fernando Sor, Francisco Tarréga, Verdi és Heitor Villa-Lobos műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Szebenyi Júlia
 
41
1980.02.12.
Kossuth Rádió
Az orgona
Közreműködnek: rádióhallgatók, Lehotka Gábor orgonaművész, Kaszás Mihály ütőhangszerművész, Zeke Lajos főiskolai hallgató és Révész László, a Zeneművészeti Szakiskola hallgatója
Részletek J. S. Bach, Brahms, François Couperin és Sáry László műveiből
Rendező: Matz László
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa
 
42
1980.02.26.
Kossuth Rádió
Beszélgessünk a hangról!
Közreműködnek: rádióhallgatók, Ujházy László hangmérnök, Dubrovay László zeneszerző
Részletek J. S. Bach, Dubrovay László, Mozart és Rossini műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
43
1980.03.11.
Kossuth Rádió
A hangok nevei
Közreműködnek: rádióhallgatók, Soós András — ének, Harsányi Zsolt — pommer, dulcián
Részletek J. S. Bach, Arezzói Guido, Josquin, Liszt, Ránki György, Schumann és Soproni József műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa
 
44
1980.03.25.
Kossuth Rádió
A zeneszerzés mestersége (1.)
Közreműködnek: rádióhallgatók, Balassa Sándor zeneszerző, Kemenes András főiskolai hallgató — zongora
Részletek J. S. Bach és Palestrina műveiből
Rendező: Matz László
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
45
1980.04.08.
Kossuth Rádió
A zeneszerzés mestersége (2.)
Közreműködnek: rádióhallgatók, Balassa Sándor zeneszerző, Kemenes András főiskolai hallgató — zongora
Részletek Balassa Sándor, Bartók, Beethoven és Kodály műveiből
Rendező: Matz László
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa
 
46
1981.03.03.
Kossuth Rádió
Táncoljunk! (1.)
Közreműködnek: rádióhallgatók, Merényi Zsuzsa balettmester, Csalog Gábor főiskolai hallgató — zongora
Részletek J. S. Bach, Chopin, John Dowland, Erkel Ferenc, Claude Gervaise, Rameau és Ravel műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
47
1981.03.17.
Kossuth Rádió
Táncoljunk! (2.)
Közreműködnek: rádióhallgatók, Merényi Zsuzsa balettmester, Csalog Gábor főiskolai hallgató — zongora
Ragtime, valamint részletek Bartók, Beethoven, Joseph Haydn, Lully, Mozart, Ravel, Johann Strauss és Stravinsky műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
48
1981.03.31.
Kossuth Rádió
Piano és forte
Közreműködnek: rádióhallgatók, Nagy Péter főiskolai hallgató — zongora
Részletek J. S. Bach, Giovanni Gabrieli, Josquin, Orlando di Lasso (Orlande de Lassus), Johann Stamitz és Anton Webern műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
49
1981.04.14.
Kossuth Rádió
Így is lehet — úgy is lehet
Közreműködnek: rádióhallgatók, Vidovszky László zeneszerző
Afrikai zene Libériából, magyar gyermekdal, valamint részletek Brahms, William Byrd, Vidovszky László és Walther von der Vogelweide műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa
 
50
1981.04.28.
Kossuth Rádió
Zenetudósok műhelyében (1.)
Közreműködnek: rádióhallgatók és Somfai László
Részletek Joseph Haydn és Roman Hoffstetter műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
51
1981.05.12.
Kossuth Rádió
Zenetudósok műhelyében (2.)
Közreműködnek: rádióhallgatók, Kárpáti János és Vikár László
Algériai és marokkói arab, mari (cseremisz), mordvin, tatár, votják népzene, spanyol cantiga, japán gagaku, indonéz gamelán, indiai rága, valamint részletek Bartók, Beethoven, Borogyin, Pierre Boulez és Mozart műveiből
Rendező: Balassa Sándor
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
52
1981.05.26.
Kossuth Rádió
A zenekritikáról (1.)
Közreműködnek: rádióhallgatók és Kroó György
Részletek J. S. Bach, Orlando di Lasso (Orlande de Lassus), Monteverdi, Pergolesi és Jean-Jacques Rousseau műveiből
Rendező: Matz László
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor
 
53
1981.06.09.
Kossuth Rádió
A zenekritikáról (2.)
Közreműködnek: rádióhallgatók és Kroó György
Részletek Brahms, Chopin, Jeney Zoltán, Liszt és Schumann műveiből
Rendező: Matz László
Zenei munkatárs: Sarlós Zsuzsa és Kecskeméti Gábor

 

 

  

 

 


©2024 Földes Imre
  
Szerkesztés, szöveggondozás: Jakab Géza   —   Webmester: Kenéz László
  
A foldesimre.hu honlap semmiféle sütit (cookie) nem használ,
személyes adatot sem marketing, sem analitikai célból nem gyűjt.